BIG MAC POTATO CRUNCHIES WAFFLE ๐Ÿ” tiktok: victoriaminell

BIG MAC POTATO CRUNCHIES WAFFLE ๐Ÿ” tiktok: victoriaminell

Waffles are delicious, nutritious and easy to make. Check out the recipe below and try something new today! Optionally read our waffle making tips before checking out BIG MAC POTATO CRUNCHIES WAFFLE ๐Ÿ” tiktok: victoriaminell. Do you need a waffle maker? See our reviews on the waffle makers.

Watch the Waffles Recipe BelowAccording to the legend, the Liege waffle (from the city of Liege, eastern Belgium) was invented by a cook of the Prince-Bishop of Liege in the 18 Th century. The Prince-Bishop had asked for a pastry filled with big pieces of pearl sugar. The cook then tried to bake in a waffle maker, a brioche type pastry with pearl sugar blended in the dough. During baking, the smell of the vanilla delighted the Prince and this waffle recipe joined quickly the culinary traditions in Liege and took the Belgium kingdom by storm.
The Liege waffle is a waffle usually bought and eaten warm on the street. They are usually freshly made in small shops. They are smaller, sweeter and denser than โ€œBelgian wafflesโ€ and have a caramelized sugar coating on the outside, giving them a lightly sweet flavour. Most are served plain, but some are vanilla or cinnamon flavoured, and can be served with toppings like fruits, creams, and chocolate.

Have you tried this recipe? Tell us about it!